Gå til hovedindhold

Forsamlingstelt

Forsamlingstelte, hvor der samles flere end 150 personer på én gang, skal meddeles eller ansøges hos din kommune. Brand & Redning Sønderjylland kan gennemføre brandsyn af arrangementet.

Indhold

  Regler og hvor der ansøges

  Forsamlingstelte til flere end 150 personer skal overholde brandkravene i bygningsreglementets kapitel 5. Reglerne er uddybet i ”Bilag 11: Præ-accepterede løsninger for midlertidige transportable forsamlingstelte, camping- og salgsområder” (bilag 11) samt ”Bilag 11c: Vejledning om pladsfordelingsplaner ved midlertidige opstillinger” (bilag 11c).

  De overordnede regler for forsamlingstelte fremgår af Bygningsreglementet 2018 §6b-6e, hvor det blandt andet fremgår hvilke opstillinger, der kræver en byggetilladelse og hvilke der blot skal meddeles til kommunen. Det kan ses på diagrammet, hvorvidt der skal meddeles eller søges om tilladelse til opstilling af forsamlingsteltet hos din kommune.

  En meddelelse skal indeholde oplysninger om forsamlingsteltets indretning og brug og fremsendes senest 4 uger før forsamlingsteltet skal anvendes. Meddelelsen skal sendes via Netforvaltningen for offentlige arrangementer, som findes via link her: http://brsj.dk/afhold-arrangement/

  Såfremt der skal søges om byggetilladelse til opstillingen, skal dette ansøges via www.bygogmiljoe.dk senest 30 dage før teltopstillingen afholdelse.

  Uanset hvordan forsamlingsteltet ansøges/meddeles/sagsbehandles, kan Brand & Redning Sønderjylland som hidtil foretage brandsyn i forbindelse med arrangementet.

  Hvad skal en meddelelse til bygningsmyndigheden i din kommune indeholde

  Meddelelsen skal indeholde dels praktiske oplysninger om tid/sted mv. og dels en række brandtekniske oplysninger vedrørende forsamlingsteltet. Meddelelsen skal godtgøre, at bilag 11 og 11c følges.

  Meddelelsen til bygningsmyndigheden skal derfor indeholde oplysninger om:

  Pladsfordelingsplanen skal udarbejdes iht. bilag 11c og skal som minimum vise:

  • Inventaropstilling, der viser opstilling af borde, stole, scener, barer, andre transportable konstruktioner m.v., samt flugtvejspassager
  • Udgange til det fri
  • Antal personer der må være i teltet med pladsfordelingsplanen
  • Mål på bredde af flugtvejspassager og frie åbningsbredder
  • Aktiveringstryk for varslingsanlæg (hvis det findes i teltet)
  • Flugtvejsarmaturer og flugtvejspiktogrammer
  • Brandslukningsudstyr (samt angivelse af type)
  • Ophængningssted for den aktuelle pladsfordelingsplan
  • Godkendelsespåtegning

  Hvad skal en ansøgning om byggetilladelse indeholde

  Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for de brandmæssige forhold iht. bilag 11 afsnit 2.2-2.9. Redegørelsen skal godgøre at bygningsreglementets kapitel 5 vedr. brandforhold overholdes.

  Den brandtekniske sagsbehandling af ansøgningen skal enten foretages af kommunen eller af en certificeret brandrådgiver (som ansøger vælger).

  Brandslukningsmateriel

  Bemærk at der kan lejes håndildslukkere for en kort periode ved Brand & Redning Sønderjylland.