Gå til hovedindhold

Salgsområde

Reglerne for midlertidige salgsområder er ændret pr. 1. juli 2020. Salgsområder, hvor der samles flere end 150 personer på én gang, skal meddeles eller ansøges hos din lokale bygningsmyndighed. Brand & Redning Sønderjylland gennemfører brandsyn i forbindelse med arrangementet.

Indhold

  Et salgsområde er et sammenhængende område, hvor der opsættes et antal salgsboder, hvorfra der sker salg. Salgsboder kan bestå af almindelige borde, mindre pavilloner, telte i forskellige størrelse, foodtrucks, campingvogne med fortelte, boder opbygget i træ eller lignende. Personantallet bestemmes som det forventede maksimale antal personer, der vil være på salgsområdet samtidig. Personer der er tilknyttet arrangementet, salgsboder m.m. skal medregnes i personantallet.

  Regler og hvor der ansøges

  Reglerne for midlertidige salgsområder fremgår af Bygningsreglementet 2018 §6f, hvor det fremgår at midlertidige salgsområder til flere end 150 personer skal overholde brandkravene i bygningsreglementets kapitel 5.

  Reglerne er uddybet i ”Bilag 11: Præ-accepterede løsninger for midlertidige transportable forsamlingstelte, camping- og salgsområder” (bilag 11).

  Hvis der afholdes et arrangement med indretning af salgsområder, skal arrangementet  meddeles til bygningsmyndigheden i din kommune. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om arrangementets placering, indretning og brug og fremsendes senest 4 uger før området skal anvendes. Meddelelsen skal sendes via Netforvaltningen for offentlige arrangementer via  http://brsj.dk/afhold-arrangement/

  Såfremt der ønskes afholdt et arrangement, hvor brandkravene opfyldes på anden måde end bilag 11 anviser, skal der tillige søges om byggetilladelse til arrangementet. Byggetilladelse ansøges via www.bygogmiljoe.dk senest 30 dage før arrangementets afholdelse. Vær opmærksom på, at meddelelse skal ske under alle omstændigheder.

  Uanset hvordan salgsområdet ansøges/meddeles/sagsbehandles, kan Brand & Redning Sønderjylland som hidtil foretage brandsyn i forbindelse med arrangementet.

  Hvad skal en meddelelse til bygningsmyndigheden i din kommune indeholde

  Meddelelsen skal indeholde dels praktiske oplysninger om tid/sted mv. og dels en tegning over salgsområdet. Meddelelsen skal godtgøre, at bilag 11 følges.

  Meddelelsen skal derfor indeholde oplysninger om:

  • Tidsrum for opstilling og afvikling af arrangement (datoer og klokkeslæt)
  • Adresse, hvor salgsområdet etableres
  • Salgsområdets areal i m2
  • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på ansvarlig arrangør
  • Navn og mobilnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse
  • Brand- og Evakueringsinstruks
  • Ordensregler om forebyggelse af brand

  Meddelelsen skal suppleres med en plantegning, der viser følgende:

  • Størrelse og placering af felter med salgsområder.
  • Friområder mellem felter med salgsområder, herunder friområder der anvendes til flugtveje. Det skal fremgå hvor brede friområderne er.
  • Oplag af gasser og brandfarlige væsker.
  • Placering og brug af kogeapparater, herunder grill og friture, bortset fra elkogeplader, i og ved salgsboder.
  • Affaldsbeholdere med et rumindhold på mere end 1 m3.
  • Redningsberedskabets indsatsmuligheder herunder placering af brandveje

  Hvad skal en ansøgning om byggetilladelse indeholde

  Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for de forhold, hvor bilag 11 ikke følges, hvor det skal det godtgøres at bygningsreglementets bestemmelser om brandsikkerhed opnås på en anden måde.

  Den brandtekniske sagsbehandling af ansøgningen skal enten foretages af kommunen eller af en certificeret brandrådgiver (som ansøger vælger). 

  Brandslukningsmateriel

  Bemærk at der kan lejes håndildslukkere for en kort periode ved Brand & Redning Sønderjylland.